OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

privrednog društva New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar

 

I Uvod.

 

Ovi Opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu označeni i kao: Opšti uslovi ili Uslovi) definišu uslove prodaje preko sajta na veb adresi nonstopfitness.rs, a u skladu sa odredbama članova 142-143 Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja). Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se svi odnosi između Trgovca i Kupca u vezi sa prodajom preko veb prodavnice Trgovca, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

 

Kupovinom preko web sajta nonstopfitness.rs, Kupac se u celini saglašava sa sadržinom i primenom ovih Opštih uslova poslovanja Trgovca na sve odnose između Trgovca i Kupca u vezi sa izvršenom kupovinom i načinom pružanja Usluga, osim ukoliko je pisanim putem između Trgovca i Kupca izričito drugačije dogovoreno. Ovim Opštim uslovima, definišu se i prava i obaveze Kupca u vezi sa korišćenjem Usluga prema Pružaocu usluga.

 

Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se:

 

– Opšti uslovi kupovine i korišćenja Usluga;
– Rešavanje reklamacija Kupaca;
– Pravo Kupca na odustanak od Ugovora i druga prava Kupca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;
– Opšti uslovi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka Kupca;
– druga pitanja od značaja za Ugovorni odnos Trgovca i Kupca.

 

II Definicije.

 

Za potrebe ovih Uslova sledeće reči i izrazi imaće značenje definisano ovde:

 

a) Trgovac – New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar, privredno društvo osnovano i registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije sa registrovanim sedištem na adresi u Rudničkoj ulici broj 1, Beograd- Vračar, matični broj: 21460087, PIB: 111310591, čija je pretežna registrovana delatnost 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko, kontakt telefon: 0114056590;

 

b) Kupac – fizičko ili pravno lice koje posredstvom sajta nonstopfitness.rs od Trgovca kupuje Usluge koje pruža Pružalac usluga;

 

c) Usluge – usluge iz oblasti fitnesa i rekreacije koje Trgovac prodaje posredstvom veb prodavnice na adresi nonstopfitness.rs, a koje Kupcima pruža Pružalac usluga;

 

d) Pružalac usluga – NON STOP FITNESS DOO BEOGRAD-VRAČAR, privredno društvo osnovano i registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije sa registrovanim sedištem na adresi u Rudničkoj ulici broj 1 u Beograd- Vračar, matični broj: 21106364, PIB: 108988929, čija je pretežna registrovana delatnost 9313, delatnost fitnes klubova (u daljem tekstu označen i kao: Non Stop Fitness).

 

 

III Opšti uslovi kupovine i korišćenja Usluga.

 

Ovim delom Uslova regulišu se uslovi pod kojima Trgovac prodaje, a Kupac kupuje i koristi Usluge posredstvom veb prodavnice.

 

1. Kupovinom određenog paketa Usluga, posredstvom veb prodavnice, Korisnik stiče pravo korišćenja kupljenog Paketa usluga.

 

Paket Usluga se kupuje isključivo elektronski, putem online plaćanja platnim karticama. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno nasavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Trgovac lično neće od Kupca zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje, a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 I CVV broj, itd.

 

Po izvršenoj kupovini Korisniku će biti dostavljen email sa potvrdom i ID brojem, na osnovu koga stiče pravo korišćenja izabranog i kupljenog paketa Usluga. Navedenu potvrdu sa ID brojem, Kupac je dužan da prezentuje Pružaocu usluga radi identifikacije. Na osnovu navedene potvde, Kupcu će biti izdata odgovarajuća članska karta kod Pružaoca usluga, odnosno na postojećoj članskoj karti Kupcu će biti produžen period korišćenja Usluga, a na osnovu izvršene kupovine. Nakon prezentovanja potvrde sa ID brojem, Kupcu će biti izdata, odnosno produžena važnost članske karte i Kupac na dalje može koristiti Usluge Pružaoca usluga isključivo uz važeću člansku kartu.

 

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).
Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

 

2. Članska karta je lična i neprenosiva, putem iste se vrši identifikacija korisnika Usluga, vodi evidencija dolazaka i uplata i istu je Kupac dužan pokazati na zahtev osoblja Pružaoca usluga. Kupac odgovara za ažurnost ličnih podataka, tačnu adresu i lične kontakte koje je dostavio Trgovcu. Smatra se da su važeći oni podaci koje je Kupac poslednje dao, osim ukoliko pisanim putem nije obavestio Trgovca, odnosno Pružaoca usluga o njihovoj promeni.

 

3. Kupcu nije dopušteno dozvoliti drugoj osobi da se koristi članskom kartom na bilo koji način. Ako Kupac ima problema sa izdavanjem, odnosno produženjem validnosti članske karte, odnosno bilo koje probleme sa konfirmacijom kupovine, odnosno mailom sa potvrdom kupovine ili ID brojem koji je dodeljen, može se obratiti Trgovcu.

 

4. Radi lične bezbednosti, bezbednosti drugih Korisnika kao i bezbednosti osoblja, te sprečavanja nedozvoljenih i nezakonitih radnji, Kupac je dužan da za vreme korišćenja Usluga uvek kod sebe ima člansku kartu kako bi je u svakom trenutku mogao pokazati osoblju Pružaoca usluga.

 

5. Usluge Pružaoca usluga se mogu koristiti samo za vežbanje, na način definisan internim pravilima Pružaoca usluga. Kupac Usluge koristi na svoju odgovornost i Trgovac i Pružalac usluga ne odgovaraju za
zdravstveno stanje Kupca. Kupac je upoznat o potrebi savetovanja sa svojim lekarom, te obavljanja
sistematskog pregleda, pre pristupanja korišćenju usluga i opreme Pružaoca usluga.

 

6. Pružanje usluga personalnih treninga u prostorijama Pružaoca usluga dozvoljeno je samo licima angažovanim od strane Pružaoca usluga. Pružanje i/ili korišćenje usluga personalnih treninga od strane trećih lica povlači momentalno isključenje iz članstva, bez obaveze povraćaja članarine od strane Pružaoca usluga ili Trgovca, uz pravo Pružaoca usluga na naknadu štete koja na ovaj način nastane.

 

7. Kupac izjavljuje da je svojevoljno, na isključivo svoj rizik i odgovornost, pristupio korišćenju Usluga Pružaoca usluga i korišćenju opreme i objekta pod pretpostavkom postojanja rizika od povređivanja ili zadobijanja bilo kakvih bolesti ili zdravstvenih stanja proizašlih iz aktivnosti u Non Stop Fitness -u, te mogućnosti nastanka štete.

 

8. Kupac je saglasan i upoznat sa činjenicom da zaposleni i predstavnici Pružaoca usluga nemaju iskustva u dijagnostifikovanju, pregledu i tretiranju bilo kakvih medicinskih stanja. Takođe, Kupac se slaže da neće koristiti Non Stop Fitness u slučaju bilo kojeg medicinskog stanja koje uključuje otvorene rane, povrede, infekcije, bolesti i nemogućnost održavanja lične higijene.

 

9. Kupac je saglasan da opremu, svlačionice, tuševe, parkirališta ili okolinu Pružaoca usluga koristi na sopstvenu odgovornost kao i da na sopstvenu odgovornost učestvuje u bilo kojoj aktivnosti, kursu, programu, personalnom treningu ili nekom drugom trenutno ili buduće dostupnom programu.

 

10. Kupac je saglasan da će se pridržavati svih pravila ponašanja i odredbi o kućnom redu istaknutim kod Pružaoca usluga, počev od momenta početka korišćenja Usluga.

 

11. Kupac je upoznat da Trgovac i Pružalac usluga ne odgovaraju za gubitak ili krađu ličnih stvari. Trgovac i Pružalac usluga nisu odgovorni za lične stvari i dragocenosti Kupca čak ni kada su zaključani u ormanima.

 

12. Kupac je upoznat da je unošenje alkohola, droge, sredstava za doping u prostorije Pružaoca usluga, kao i pušenje u svim prostorijama zabranjeno, te da će Pružalac usluga svaku nezakonitu aktivnost prijaviti nadležnim državnim organima.

 

13. Ako se utvrdi da je Kupac prilikom boravka u prostorijama Pružaoca usluga bio nasilan ili da je nekome pretio, biće momentalno izbačen i isključen iz članstva, bez obaveze Trgovca i Pružaoca usluga na vraćanje uplaćenog iznosa članarine ili plaćanja bilo kakve druge naknade isključenom Kupcu.

 

14. Kupac izjavljuje da je upozoren da će u slučaju izvršenja krivičnog dela krađe, uništenja i oštećenja tuđe stvari kao i u slučaju izvršenja bilo kog drugog krivičnog dela biti u najkraćem roku prijavljen nadležnim državnim organima.

 

15. Kupac izjavljuje da je upoznat sa okolnošću da će Trgovac i Pružalac usluga, u slučaju prouzrokovanja štete od strane Kupca i/ili postojanja bilo kakve građansko pravne odgovornosti Kupca, sva svoja prava ostvariti koristeći se svim raspoloživim pravnim sredstvima.

 

16. Kupac je upoznat da će u slučaju da prekrši bilo koje od navedenih pravila kao i pravila ponašanja istaknutih na vidljivom mestu, Trgovac i/ili Pružalac usluga raskinuti ovaj ugovor sa Korisnikom, bez obaveze da Kupcu vrate plaćeni iznos članarine u celosti ili delimično.

 

17. Kupac izjavljuje da je upoznat sa okolnošću da se prostor Pružaoca usluga snima bezbednosnim kamerama, te da će snimci, po nalogu, biti dostavljeni nadležnim institucijama u skladu sa zakonom.

 

18. Kupac izjavljuje da će se blagovremeno upoznati sa svim drugim pravilima ponašanja koja je Pružalac usluga istakao na vidljivo mesto.

 

19. Kupovinom Usluga, Kupac prihvata da Trgovac i Pružalac usluga mogu koristiti njegove lične podatke u svrhe pravilnog i potpunog izvršenja ugovornih obaveza, kao i u marketinške i statističke svrhe, a u skladu sa odredbama navedenim Opštim uslovima prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka korisnika, koji predstavljaju sastavni deo ovih Opštih uslova. Opoziv Korisnika da se njegovi lični podaci koriste u marketinške i statističke svrhe ni na koji način ne može predstavljati razlog za prestanak pružanja Usluga kupljenih od strane Pružaoca usluga.

 

20. Kupac ovim putem izričito izjavljuje da u vezi sa ili povodom korišćenja Usluga neće isticati bilo koje zahteve prema Pružaocu usluga, osim zahteva na koje je ovim Opštim uslovima izričito ovlašćen. Sve svoje zahteve u vezi sa ili povodom korišćenja Usluga, Kupac će isticati samo i isključivo prema Trgovcu.

 

IV Rešavanje reklamacija Kupaca.

 

Ovim delom Opštih uslova se, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, reguliše način izjavljivanja reklamacije, mesto prijema i način postupanja Trgovca po reklamacijama primljenim od strane Kupca, kao i uslovi koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca kao potrošača po osnovu saobraznosti pruženih Usluga.

 

1. Način izjavljivanja reklamacije. Kupci mogu reklamacije u vezi ugovorenih i plaćenih Usluga podnositi Trgovcu u svim poslovnim objektima Pružaoca usluga u kojima se Usluge na koje se reklamacija odnosi koriste, svakog radnog dana u toku trajanja radnog vremena fitness centara Pružaoca usluga. Recepcioneri Pružaoca usluga u fitness centrima predstavljaju lica ovlašćena za prijem reklamacija.

 

Reklamacije se mogu podneti na jedan od sledećih načina:

 

– Usmeno u fitness centru u kome je usluga korišćena;
– Pisanim putem na reklamacionom obrascu u fitness centru;
– Putem pošte na adresu New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar, Rudnička broj 1, Beograd-Vračar;
– Elektronskim putem na mail adresu info@nonstopfitness.rs;
– Na trajnom nosaču zapisa.

 

Kupljene Usluge se mogu reklamirati samo uz dostavu na uvid email potvrde o kupljenim uslugama sa ID brojem, članske karte ili drugog relevantnog dokaza (kopija računa, slip i sl.) o kupovini, odnosno korišćenju Usluga.

 

Trgovac je dužan da Kupcu kao potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 

2. Rok za odlučivanje po reklamaciji. Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu kao potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Trgovca na reklamaciju Kupca kao potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

 

Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca.

 

Ukoliko Trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca kao potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

3. Odgovornost Trgovca i prava Kupca kao potrošača po osnovu nesaobraznosti pruženih usluga. Trgovac je dužan da Kupcu kao potrošaču pruži Uslugu koja je saobrazna ugovorenoj. Usluga nije saobrazna ugovorenoj ako:

 

– po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je Trgovac pre zaključenja ugovora dao oglasom ili na drugi sličan način;
– ne odgovara opisu koji je Trgovac dao u toku pružanja Usluge pod uslovom da je to moglo da utiče na odluke Kupca;
– nema posebna svojstva koja je zahtevao Kupac, a koja su Trgovcu bila ili su morala biti poznata u trenutku zaključenja ugovora;
– nema redovna svojstva usluga iste vrste;
– ne odgovara očekivanjima koja su osnovana s obzirom na prirodu usluge i javna obećanja Trgovca u pogledu posebnih svojstava usluge, a naročito ako su učinjena oglasom;
– po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice u ime i po ovlašćenju Trgovca.

 

Trgovac nije odgovoran za nesaobraznost usluge ako:

 

– nije znao ili nije morao da zna da je treće lice u njegovo ime dalo opis Usluga pre zaključenja ugovora oglasom ili na drugi slučan način;
– je opis koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice u ime i po ovlašćenju Trgovca na odgovarajući način blagovremeno ispravljen.

 

Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, Kupac kao potrošač može da zahteva od Trgovca da izvrši, odnosno da mu omogući pružanje Usluga saobraznih ugovorenima. Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za Trgovca, Kupac može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.  Kupac kao potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost usluge neznatna. Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, na prava Kupca kao potrošača i odgovornost Trgovca shodno se primenjuju prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe definisana zakonom koji uređuje prava potrošača.

 

Ako se u toku pružanja usluge utvrdi da se Trgovac ne pridržava uslova iz ugovora, odnosno da Pružalac usluga iste ne vrši u skladu sa ugovorom usled čega nastane opasnost da izvršena usluga bude nesaobrazna ugovorenoj, Kupac kao potrošač može upozoriti Trgovca na te okolnosti i odrediti primeren rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.  Ako do isteka navedenog primerenog roka Trgovac ne postupi po zahtevu Kupca kao potrošača, Kupac može raskinuti ugovor i zahtevati naknadu štete.

 

Ako je očigledno da Trgovac, odnosno Pružalac usluga ne može pružiti saobraznu Uslugu u roku koji je bitan element ugovora, Kupac kao potrošač može:

 

– raskinuti ugovor, bez ostavljanja primerenog roka za izvršenje usluge;
– zahtevati naknadu štete.

 

Ako Trgovac, odnosno Pružalac usluga kasni sa izvršenjem Usluge u odnosu na ugovoreni rok koji nije bitan element ugovora, Kupac kao potrošač koji nema interes za izvršenje usluge posle proteka ugovorenog roka može:

 

– raskinuti ugovor, bez ostavljanja primerenog roka za izvršenje usluge;
– zahtevati naknadu štete.

 

Kupac kao potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost usluge neznatna.

 

V Pravo Kupca na odustanak od Ugovora.

 

1. Imajući u vidu da Trgovac i Kupac zaključuju Ugovor na daljinu, u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, Trgovac ovim putem obaveštava Kupca o njegovom pravu na odustanak od zaključenog Ugovora na daljinu.

 

2. Pravo Kupca na odustanak od Ugovora. Kupac ima pravo da odustane od Ugovora o kupovini i pružanju usluga zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova definisanih ovim Opštim uslovima poslovanja, a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

 

3. Način ostvarivanja prava. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može uputiti Trgovcu na adresu sedišta ili na mail info@nonstopfitness.rs ili popunjavanjem Obrazca za odustanak u prostorijama Pružaoca usluga. Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatraće se blagovremenom ukoliko je poslata Trgovcu u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora, a proizvodiće pravno dejstvo od dana kada je poslata Trgovcu. Trgovac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o prijemu Izjave o odustanku od Ugovora u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Protekom roka od 14 dana od dana zaključenja Ugovora, prestaje pravo Kupca na odustanak od Ugovora. Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama sadržanim u ovoj tački je na Kupcu.

 

4. Pravne posledice odustanka od Ugovora. Ako Kupac ostvari pravo na odustanka od ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i ovim Opštim uslovima poslovanja, smatra se da ugovor nije ni zaključen. U tom slučaju, Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema Izjave o odustanku, odnosno Obrasca za odustanak izvrši povraćaj svih uplata koje je primio od Kupca u vezi sa zaključenjem Ugovora na daljinu. Kupac se ovim putem izričito saglašava da je Trgovac u slučaju povraćaja uplata Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, pod uslovom da Kupac zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

 

5. Obaveze Kupca kao potrošača u slučaju odustanka od Ugovora. U slučaju ostvarivanja pravo na odustanak od Ugovora u skladu sa ovim odeljkom Opštih uslova, Kupac je dužan da plati Trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim Uslugama do momenta kada je Kupac obavestio Trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od Ugovora.

 

6. Izuzeci od prava na odustanak od ugovora. Kupac nema pravo da odustane od ugovora nakon što su Usluge u potpunosti pružene. Kupac zaključenjem Ugovora i prihvatanjem ovih Opštih uslova poslovanja potvrđuje da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada Trgovac, odnosno Pružalac usluga u potpunosti izvrši Ugovor.

 

VI Opšti uslovi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka Kupaca.

 

1. Privatnost i poverenje Kupaca su veoma važni za New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar, što se odražava na način na koji ovo privredno društvo kao Trgovac prikuplja i obrađuje podatke Kupaca. Kupac se savetuje da u potpunosti pročita odredbe ovih Opštih uslova kako bi doneo odluku koje podatke žele da podele sa Trgovcem. Prilikom kupovine Usluga posredstvom sajta nonstopfitness.rs Trgovac će prikupljati od Kupaca određene lične podatke, a u cilju izvršavanja obaveza koje iz takvog ugovora proističu. Sve aktivnosti Trgovca u pogledu prikupljanja i obrade ličnih podataka Kupca biće obavljane u skladu sa Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti RS i drugim važećim propisima. Sakupljeni podaci će se koristiti isključivo prilikom pružanja Usluga, kao i za marketinške aktivnosti Trgovca i radi analize prodajnih aktivnosti Trgovca, a kako bi Trgovac Kupcu na najbolji mogući način predstavio svoju ponudu Usluga. Marketinški alati koje Trgovac kao rukovalac ličnih podataka Kupaca koristi mogu biti e-mail, sms, mms ili štampani materijal.

 

Trgovac kao rukovalac ličnih podataka Kupaca podleže prekršajnoj odgovornosti ukoliko bude vršio obradu ličnih podataka na način koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije. U slučaju nedozvoljene obrade ličnih podataka, Kupac se može za zaštitu prava obratiti (podneti žalbu) Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

 

2. Vrste ličnih podataka koje Trgovac prikuplja i način njihove upotrebe. Kako bi izvršio sve Ugovorne obaveze i kako bi Kupcu omogućio potpunu informisanost u vezi sa aktuelnim uslugama i ponudama, Trgovac, a uz izričitu saglasnost Kupca datu prihvatanjem ovih Uslova prikuplja sledeće podatke o Kupcima: ime, prezime, pol, adresu e-pošte, telefonski broj, broj lične karte i podatke o adresi.

 

Pružanje podataka se zasniva na potpuno dobrovoljnoj osnovi, odnosno Kupac slobodno odlučuje da li će Trgovcu dostaviti svoje lične podatke i koji će to podaci biti. U slučaju da Kupac ne želi da dostavi neki od podataka koji je neophodan za pružanje Usluga, odnosno zaključenje Ugovora (npr. ime i prezime), Trgovac zadržava pravo da odbije da proda, odnosno pruži Usluge.

 

Podaci kojima se Kupac može identifikovati neće se koristiti ni za kakve druge namene osim za one za koje je Kupac dao izričitu saglasnost. Kupac ovim putem daje izričitu saglasnost da Trgovac njegove lične podatke neophodne za identifikaciju (ime, prezime, pol, broj lične karte) može dostaviti Pružaocu usluga, a u cilju izvršavanja ugovora, odnosno pružanja Usluga koje je Kupac kupio. Trgovac će obezbediti da Pružalac usluga vrati, odnosno uništi sve lične podatke Kupca koji su mu dostavljeni, odmah po okončanju pružanja Usluga u skladu sa Ugovorom.

 

3. Treće strane. Trgovac neće prodavati, distribuirati, izdavati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim lične podatke Kupca bilo kom trećem licu, bez izričite dozvole Kupca, osim (i) ako je Kupac to dozvolio u skladu s ovim Opštim uslovima kako bi dobio pristup željenim Uslugama i (ii) ukoliko je Trgovac na to obavezan zakonskim propisima ili odlukama nadležnih organa.

 

S vremena na vreme Trgovac može angažovati druga pravna i fizička lica za obavljanje određenih funkcija u njegovo ime (npr. angažovanje spoljnih saradnika za prenos e-mailova). Oni će u tom slučaju imati pristup ličnim podacima Kupca u ograničenom obimu (na primer samo adresa e-maila) i isključivo kako bi mogli obavljati poslove za koje su angažovani i koji su u skladu sa pristankom Kupca za obradu ličnih podataka, no ne smeju ih koristiti ni u koju drugu svrhu. U gore navedenim slučajevima, s pružaocima usluga Trgovac je obavezan da sklopi ugovore o čuvanju tajnosti podataka kako bi osigurao da lični podaci Kupaca ostaju sigurni i da se s njima ispravno postupa.

 

Lični podaci Kupaca neće se iznositi van Republike Srbije, osim u slučaju da su se za tu svrhu preduzeli razumni i potrebni koraci očuvanja potrebnog stepena zaštite ličnih podataka Kupca i ako je Kupac za to dao saglasnost.

 

4. Ažuriranje ličnih podataka Kupca. Trgovcu će biti potrebna pomoć i saradnja Kupca kako bi se osiguralo da su lični podaci Kupca koji su mu dostavljeni ispravni i ažurni, a sve kako bi se omogućilo pružanje Usluga.

 

Ukoliko Kupac želi da ažurira ili izmeni dostavljene lične podatke ili ukoliko želi da izbriše svoje lične podatke iz baze Trgovca, to može učiniti pisanim putem, slanjem obaveštenja Trgovcu na adresu Rudnička ulica broj 1, Beograd ili dolaskom u neku od teretana Pružaoca usluga čije lokacije se nalaze istaknute na sajtu nonstopfitness.rs. Navedeno se može učiniti i putem slanja email-a na adresu info@nonstopfitness.rs.

 

Kupac, takođe, u svakom trenutku može opozvati saglasnost za korišćenje njegovih ličnih podataka za marketinške aktivnosti Trgovca i radi analize prodajnih aktivnosti Trgovca. U tom slučaju Trgovac više neće koristiti lične podatke Kupca u te svrhe, ali ih i dalje zadržati i koristiti radi izvršenja ugovora o korišćenju usluga u skladu sa odredbama Ugovora.

 

Na zahtev Kupca, Trgovac će iz baze podataka ukloniti sve lične podatke Kupca koji su mu dostavljeni i smatraće se da je Kupac time jednostrano raskinuo zaključeni Ugovor sa Trgovcem, te Trgovac neće biti u obavezi da Kupcu vrati do tada uplaćeni iznos članarine. Nakon što Trgovac primi zahtev Kupca za brisanjem ličnih podataka ili nakon prestanka važenja Ugovora, Trgovac neće više čuvati ni jedan lični podatak Kupca, osim ako je drugačije određeno propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji.

 

5. Sigurnost ličnih podataka Kupca. Lični podaci Kupca čuvaju se u lozinkama zaštićenoj bazi podataka i u posebno obezbeđenim ormarima. Trgovac će preduzeti sve mere predostrožnosti (do razumne granice) kako bi se osigurala sigurnost ličnih podataka Kupca. Iako će uložiti napore u zaštitu ličnih podataka Kupca, Trgovac ne može bezuslovno garantovati sigurnost podataka koji su mu dostavljeni, pa to Kupac čini na vlastiti rizik.

 

6. Objavljivanje izmena Opštih uslova i zaštita podataka o ličnosti. U slučaju izmene ovih Opštih uslova, Kupac će, ukoliko se ne slaže sa načinjenim izmenama, imati opciju da zahteva brisanje svojih ličnih podataka iz baze Trgovca.

 

VII Na sve što nije definisano ovim Opštim uslovima, primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije i drugi propisi važeći u Republici Srbiji.

 

Sve sporove u vezi sa ugovornim odnosom između Trgovca i Kupca, Trgovac i Kupac će nastojati da reše sporazumno. U slučaju da sporazumno rešenje spornog pitanja ne bude bilo moguće, za njegovo rešavanje nadležan će biti stvarno nadležan sud na teritoriji grada Beograda.

 

Ovi Opšti uslovi poslovanja privrednog društva New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar doneti su dana 3.6.2019. godine i stupaju na snagu osmog dana od dana donošenja.

Preuzmite aplikaciju
Preuzmite našu aplikaciju za članove i sve potrebne informacije ćete imati u svom telefonu.
Budite u kontaktu sa svojim klubom, proveravajte nalog i rezervišite trenige u pokretu.