OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

privrednog društva New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar

 

I Uvod.

Ovi Opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu označeni i kao: Opšti uslovi ili Uslovi) definišu uslove prodaje preko sajta na veb adresi nonstopfitness.rs, a u skladu sa odredbama članova 142-143 Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja). Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se svi odnosi između Trgovca i Kupca u vezi sa prodajom preko veb prodavnice Trgovca, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Kupovinom preko web sajta nonstopfitness.rs, Kupac se u celini saglašava sa sadržinom i primenom ovih Opštih uslova poslovanja Trgovca na sve odnose između Trgovca i Kupca u vezi sa izvršenom kupovinom i načinom pružanja Usluga, osim ukoliko je pisanim putem između Trgovca i Kupca izričito drugačije dogovoreno. Ovim Opštim uslovima, definišu se i prava i obaveze Kupca u vezi sa korišćenjem Usluga prema Pružaocu usluga.

Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se:

 • Opšti uslovi kupovine i korišćenja Usluga;
 • Rešavanje reklamacija Kupaca;
 • Pravo Kupca na odustanak od Ugovora i druga prava Kupca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;
 • Opšti uslovi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka Kupca;
 • druga pitanja od značaja za Ugovorni odnos Trgovca i Kupca.

 

II Definicije.

Za potrebe ovih Uslova sledeće reči i izrazi imaće značenje definisano ovde:

 1. Trgovac – New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar, privredno društvo osnovano i registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije sa registrovanim sedištem na adresi u Rudničkoj ulici broj 1, Beograd- Vračar, matični broj: 21460087, PIB: 111310591, čija je pretežna registrovana delatnost 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko, kontakt telefon: 0114056590;
 2. Kupac – fizičko ili pravno lice koje posredstvom sajta nonstopfitness.rs od Trgovca kupuje Usluge koje pruža Pružalac usluga;
 3. Usluge – usluge iz oblasti fitnesa i rekreacije koje Trgovac prodaje posredstvom veb prodavnice na adresi nonstopfitness.rs, a koje Kupcima pruža Pružalac usluga;
 4. Obračunski period – naznačeni i od strane Kupca prilikom kupovine odabrani period (na primer, dnevni, nedeljni, mesečni, šestomesečni…) u kome Kupac ima pravo korišćenja kupljenih Usluga kod Pružaoca usluga, računajući od dana kupovine, pa do isteka poslednjeg časa, poslednjeg dana odabranog perioda.
 5. Pružalac usluga – NON STOP FITNESS DOO BEOGRAD-VRAČAR, privredno društvo osnovano i registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije sa registrovanim sedištem na adresi u Rudničkoj ulici broj 1 u Beograd- Vračar, matični broj: 21106364, PIB: 108988929, čija je pretežna registrovana delatnost 9313, delatnost fitnes klubova (u daljem tekstu zajednički označeni i kao: Non Stop Fitness).
 6. Članska karta – Lično i neprenosivo sredstvo identifikacije Kupca kod Pružaoca usluga i to prvenstveno aplikacija sa jedinstvenim pristupnim parametrima za odnosnog Kupca, koju će Kupac instalirati na svom mobilnom telefonu, a izuzetno i samo ukoliko Kupac nije u mogućnosti da aplikaciju instalira na svom telefonu onda izdata u papirnom, odnosno plastificiranom obliku.

 

III Opšti uslovi kupovine i korišćenja Usluga.

Ovim delom Uslova regulišu se uslovi pod kojima Trgovac prodaje, a Kupac kupuje i koristi Usluge posredstvom veb prodavnice.

 1. Kupovinom određenog paketa Usluga, posredstvom veb prodavnice, Korisnik stiče pravo korišćenja kupljenog Paketa usluga u naznačenom Obračunskom periodu. Pružalac usluga, odnosno Trgovac, ne snose odgovornost ukoliko Kupac iz razloga koji se tiču Kupca ne bude koristio kupljeni Paket usluga i nisu dužni refundirati Kupcu plaćenu cenu. Ovim se ne dira u pravo Kupca na raskid Ugovora zaključenog na daljinu, odnosno van poslovnih prostorija Trgovca, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i ovim Uslovima.
 2. Kupac, takođe, ima mogućnost da prilikom kupovine određenog paketa Usluga odabere da iste koristi u neodređenom vremenskom periodu, odnosno na način da se pravo na korišćenje odabranog paketa Usluga produžava sve dok Kupac ne odluči drugačije (Trajni nalog). U ovom slučaju, Kupcu će po isteku svakog Obračunskog perioda biti produžavano pravo na korišćenje identičnog paketa Usluga u narednom identičnom Obračunskom periodu i Kupac prihvatanjem ovih Uslova ovlašćuje Trgovca da mu po početku novog Obračunskog perioda za isti naplati pripadajuću naknadu. Tokom određenog Obračunskog perioda Kupac može odlučiti da ne želi koristiti Usluge Pružaoca usluga u narednom Obračunskom periodu, u kom slučaju je dužan da se odjavi od daljeg korišćenja Usluga u narednom Obračunskom periodu, do isteka tekućeg Obračunskog perioda.

Ukoliko Kupac koji se odlučio za korišćenje opcije Trajnog naloga odluči da ne želi koristiti usluge Pružaoca usluga u Obračunskom periodu koji je već započeo i za koji je naknada naplaćena, Pružalac usluga, odnosno Trgovac, nemaju obavezu povraćaja naplaćene naknade. U slučaju da Kupac optira da ne koristi usluge Pružaoca usluga u narednom Obračunskom periodu, Kupac zadržava puno pravo korišćenja kupljenih Usluga u tekućem Obračunskom periodu, a sve do njegovog isteka.

U slučaju da Kupac koristi Usluge putem Trajnog naloga, Trgovac zadržava pravo promene cene određenog paketa Usluga, tokom određenog Obračunskog perioda. U slučaju navedene promene, ista će biti obavezujuća za Kupca u prvom Obračunskom periodu koji sledi periodu od 30 dana od dana kada je Trgovac o promeni obavestio Kupca, a Kupac nije otkazao dalje korišćenje Usluga.

Kupac može optirati da ne koristi usluge Pružaoca usluga u narednom Obračunskom periodu putem Trajnog naloga tako što će lično, uz odgovarajući identifikacioni dokument u fitness centru koji je odabrao prilikom prijavljivanja za korišćenje usluga podneti zahtev za deaktivaciju Trajnog naloga. Ovo je potrebno iz tehničkih razloga rada sistema, kao i radi sprečavanja potencijalnih zloupotreba platne kartice Kupca.

 1. Paket Usluga se kupuje isključivo elektronski, putem online plaćanja platnim karticama. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno nasavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Trgovac lično neće od Kupca zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje, a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 I CVV broj, itd. Po izvršenoj kupovini Korisniku će biti dostavljen email sa potvrdom i ID brojem, na osnovu koga stiče pravo korišćenja izabranog i kupljenog paketa Usluga. Navedenu potvrdu sa ID brojem, Kupac je dužan da prezentuje Pružaocu usluga radi identifikacije.

Na osnovu navedene potvrde, Kupcu će biti izdata odgovarajuća članska karta kod Pružaoca usluga, odnosno na postojećoj članskoj karti Kupcu će biti produžen period korišćenja Usluga, a na osnovu izvršene kupovine. Nakon prezentovanja potvrde sa ID brojem, Kupcu će biti izdata, odnosno produžena važnost članske karte i Kupac na dalje može koristiti Usluge Pružaoca usluga isključivo uz važeću člansku kartu.

 1. Članska karta je lična i neprenosiva, putem iste se vrši identifikacija korisnika Usluga, vodi evidencija dolazaka i uplata i istu je Kupac dužan pokazati na zahtev osoblja Pružaoca usluga. Kupac odgovara za ažurnost ličnih podataka, tačnu adresu i lične kontakte koje je dostavio Trgovcu. Smatra se da su važeći oni podaci koje je Kupac poslednje dao, osim ukoliko pisanim putem nije obavestio Trgovca, odnosno Pružaoca usluga o njihovoj promeni.
 2. Kupcu nije dopušteno dozvoliti drugoj osobi da se koristi članskom kartom na bilo koji način. Ako Kupac ima problema sa izdavanjem, odnosno produženjem validnosti članske karte, odnosno bilo koje probleme sa konfirmacijom kupovine, odnosno mailom sa potvrdom kupovine ili ID brojem koji je dodeljen, može se obratiti Trgovcu.
 3. Radi lične bezbednosti, bezbednosti drugih Korisnika kao i bezbednosti osoblja, te sprečavanja nedozvoljenih i nezakonitih radnji, Kupac je dužan da za vreme korišćenja Usluga uvek kod sebe ima člansku kartu kako bi je u svakom trenutku mogao pokazati osoblju Pružaoca usluga.
 4. Usluge Pružaoca usluga se mogu koristiti samo za vežbanje, na način definisan internim pravilima Pružaoca usluga. Kupac Usluge koristi na svoju odgovornost i Trgovac i Pružalac usluga ne odgovaraju za zdravstveno stanje Kupca. Kupac je upoznat o potrebi savetovanja sa svojim lekarom, te obavljanja sistematskog pregleda, pre pristupanja korišćenju usluga i opreme Pružaoca usluga.
 5. Pružanje usluga personalnih treninga u prostorijama Pružaoca usluga dozvoljeno je samo licima angažovanim od strane Pružaoca usluga. Pružanje i/ili korišćenje usluga personalnih treninga od strane trećih lica povlači momentalno isključenje iz članstva, bez obaveze povraćaja članarine od strane Pružaoca usluga ili Trgovca, uz pravo Pružaoca usluga na naknadu štete koja na ovaj način nastane.
 6. Kupac izjavljuje da je svojevoljno, na isključivo svoj rizik i odgovornost, pristupio korišćenju Usluga Pružaoca usluga i korišćenju opreme i objekta pod pretpostavkom postojanja rizika od povređivanja ili zadobijanja bilo kakvih bolesti ili zdravstvenih stanja proizašlih iz aktivnosti u Non Stop Fitness -u, te mogućnosti nastanka štete.
 7. Kupac je saglasan i upoznat sa činjenicom da zaposleni i predstavnici Pružaoca usluga nemaju iskustva u dijagnostifikovanju, pregledu i tretiranju bilo kakvih medicinskih stanja. Takođe, Kupac se slaže da neće koristiti Non Stop Fitness u slučaju bilo kojeg medicinskog stanja koje uključuje otvorene rane, povrede, infekcije, bolesti i nemogućnost održavanja lične higijene.
 8. Kupac je saglasan i upoznat sa činjenicom da je Pružalac usluga ovlašćen da uskrati dalje pružanje usluga Kupcima koji ne održavaju adekvatan nivo lične higijene, te usled toga čine neprijatnim korišćenje usluga od strane drugih korisnika. Takođe, Pružalac usluga je ovlašćen da uskrati dalje pružanje usluga Kupcima koji ne koriste posebnu i čistu ličnu obuću i odeću prilikom treniranja, odnosno korišćenja Usluga (npr. ukoliko treniraju u istoj obući u kojoj su došli u fitness centar), te stoga ugrožavaju čistoću fitness centara i dovode u rizik zdravlje ostalih korisnika.
 9. Kupac je saglasan da opremu, svlačionice, tuševe, parkirališta ili okolinu Pružaoca usluga koristi na sopstvenu odgovornost kao i da na sopstvenu odgovornost učestvuje u bilo kojoj aktivnosti, kursu, programu, personalnom treningu ili nekom drugom trenutno ili buduće dostupnom programu.
 10. Kupac je saglasan da će se pridržavati svih pravila ponašanja i odredbi o kućnom redu istaknutim kod Pružaoca usluga, počev od momenta početka korišćenja Usluga.
 11. Kupac je upoznat da Trgovac i Pružalac usluga ne odgovaraju za gubitak ili krađu ličnih stvari. Trgovac i Pružalac usluga nisu odgovorni za lične stvari i dragocenosti Kupca čak ni kada su zaključani u ormanima.
 12. Kupac je upoznat da je unošenje alkohola, droge, sredstava za doping u prostorije Pružaoca usluga, kao i pušenje u svim prostorijama zabranjeno, te da će Pružalac usluga svaku nezakonitu aktivnost prijaviti nadležnim državnim organima.
 13. Kupac je upoznat da je unošenje, držanje, prikazivanje i upotreba svih kategorija oružja u svim prostorijama Pružaoca usluga zabranjeno, bez obzira da li poseduje oružni list i dozvolu za nošenje oružja ili ne. Pod kategorijom oružja smatra se svaka kategorija koja je navedena u članu 4 Zakona o oružju i municiji Republike Srbije. Ako se utvrdi da je Kupac prilikom boravka u prostorijama Pružaoca usluga uneo, držao, prikazivao ili upotrebio oružje biće momentalno izbačen i isključen iz članstva, bez obaveze Trgovca i Pružaoca usluga na vraćanje uplaćenog iznosa članarine ili plaćanja bilo kakve druge naknade isključenom Kupcu.
 14. Ako se utvrdi da je Kupac prilikom boravka u prostorijama Pružaoca usluga bio nasilan ili da je nekome pretio, ugrozio sigurnost ili spokojstvo nekog lica biće momentalno izbačen i isključen iz članstva, bez obaveze Trgovca i Pružaoca usluga na vraćanje uplaćenog iznosa članarine ili plaćanja bilo kakve druge naknade isključenom Kupcu.
 15. Kupac izjavljuje da je upozoren da će u slučaju izvršenja krivičnog dela krađe, uništenja i oštećenja tuđe stvari kao i u slučaju izvršenja bilo kog drugog krivičnog dela biti u najkraćem roku prijavljen nadležnim državnim organima.
 16. Kupac izjavljuje da je upoznat sa okolnošću da će Trgovac i Pružalac usluga, u slučaju prouzrokovanja štete od strane Kupca i/ili postojanja bilo kakve građansko pravne odgovornosti Kupca, sva svoja prava ostvariti koristeći se svim raspoloživim pravnim sredstvima.
 17. Kupac je upoznat da će u slučaju da prekrši bilo koje od navedenih pravila kao i pravila ponašanja istaknutih na vidljivom mestu, Trgovac i/ili Pružalac usluga raskinuti ovaj ugovor sa Korisnikom, bez obaveze da Kupcu vrate plaćeni iznos članarine u celosti ili delimično.
 18. Kupac izjavljuje da je upoznat sa okolnošću da se prostor Pružaoca usluga snima bezbednosnim kamerama, te da će snimci, po nalogu, biti dostavljeni nadležnim institucijama u skladu sa zakonom.
 19. Kupac izjavljuje da će se blagovremeno upoznati sa svim drugim pravilima ponašanja koja je Pružalac usluga istakao na vidljivo mesto.
 20. Kupovinom Usluga, Kupac prihvata da Trgovac i Pružalac usluga mogu koristiti njegove lične podatke u svrhe pravilnog i potpunog izvršenja ugovornih obaveza, kao i u marketinške i statističke svrhe, a u skladu sa odredbama navedenim Opštim uslovima prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka korisnika, koji predstavljaju sastavni deo ovih Opštih uslova. Opoziv Korisnika da se njegovi lični podaci koriste u marketinške i statističke svrhe ni na koji način ne može predstavljati razlog za prestanak pružanja Usluga kupljenih od strane Pružaoca usluga.
 21. Kupac ovim putem izričito izjavljuje da u vezi sa ili povodom korišćenja Usluga neće isticati bilo koje zahteve prema Pružaocu usluga, osim zahteva na koje je ovim Opštim uslovima izričito ovlašćen. Sve svoje zahteve u vezi sa ili povodom korišćenja Usluga, Kupac će isticati samo i isključivo prema Trgovcu.

 

IV Rešavanje reklamacija Kupaca.

Ovim delom Opštih uslova se, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, reguliše način izjavljivanja reklamacije, mesto prijema i način postupanja Trgovca po reklamacijama primljenim od strane Kupca, kao i uslovi koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca kao potrošača po osnovu saobraznosti pruženih Usluga.

 1. Način izjavljivanja reklamacije. Kupci mogu reklamacije u vezi ugovorenih i plaćenih Usluga podnositi Trgovcu u svim poslovnim objektima Pružaoca usluga u kojima se Usluge na koje se reklamacija odnosi koriste, svakog radnog dana u toku trajanja radnog vremena fitness centara Pružaoca usluga. Recepcioneri Pružaoca usluga u fitness centrima predstavljaju lica ovlašćena za prijem reklamacija.Reklamacije se mogu podneti na jedan od sledećih načina:
 • Usmeno u fitness centru u kome je usluga korišćena;
 • Pisanim putem na reklamacionom obrascu u fitness centru;
 • Putem pošte na adresu New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar, Rudnička broj 1, Beograd-Vračar;
 • Elektronskim putem na mail adresu info@nonstopfitness.rs;
 • Na trajnom nosaču zapisa.

Kupljene Usluge se mogu reklamirati samo uz dostavu na uvid email potvrde o kupljenim uslugama sa ID brojem, članske karte ili drugog relevantnog dokaza (kopija računa, slip i sl.) o kupovini, odnosno korišćenju Usluga.Trgovac je dužan da Kupcu kao potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 1. Rok za odlučivanje po reklamaciji. Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu kao potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor Trgovca na reklamaciju Kupca kao potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Ukoliko Trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca kao potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 1. Odgovornost Trgovca i prava Kupca kao potrošača po osnovu nesaobraznosti pruženih usluga. Trgovac je dužan da Kupcu kao potrošaču pruži Uslugu koja je saobrazna ugovorenoj.

Usluga nije saobrazna ugovorenoj ako:

 • po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je Trgovac pre zaključenja ugovora dao oglasom ili na drugi sličan način;
 • ne odgovara opisu koji je Trgovac dao u toku pružanja Usluge pod uslovom da je to moglo da utiče na odluke Kupca;
 • nema posebna svojstva koja je zahtevao Kupac, a koja su Trgovcu bila ili su morala biti poznata u trenutku zaključenja ugovora;
 • nema redovna svojstva usluga iste vrste;
 • ne odgovara očekivanjima koja su osnovana s obzirom na prirodu usluge i javna obećanja Trgovca u pogledu posebnih svojstava usluge, a naročito ako su učinjena oglasom;
 • po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice u ime i po ovlašćenju Trgovca.

Trgovac nije odgovoran za nesaobraznost usluge ako:

 • nije znao ili nije morao da zna da je treće lice u njegovo ime dalo opis Usluga pre zaključenja ugovora oglasom ili na drugi slučan način;
 • je opis koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice u ime i po ovlašćenju Trgovca na odgovarajući način blagovremeno ispravljen.

Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, Kupac kao potrošač može da zahteva od Trgovca da izvrši, odnosno da mu omogući pružanje Usluga saobraznih ugovorenima.

Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za Trgovca, Kupac može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.  Kupac kao potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost usluge neznatna.

Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, na prava Kupca kao potrošača i odgovornost Trgovca shodno se primenjuju prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe definisana zakonom koji uređuje prava potrošača.

Ako se u toku pružanja usluge utvrdi da se Trgovac ne pridržava uslova iz ugovora, odnosno da Pružalac usluga iste ne vrši u skladu sa ugovorom usled čega nastane opasnost da izvršena usluga bude nesaobrazna ugovorenoj, Kupac kao potrošač može upozoriti Trgovca na te okolnosti i odrediti primeren rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Ako do isteka navedenog primerenog roka Trgovac ne postupi po zahtevu Kupca kao potrošača, Kupac može raskinuti ugovor i zahtevati naknadu štete.

Ako je očigledno da Trgovac, odnosno Pružalac usluga ne može pružiti saobraznu Uslugu u roku koji je bitan element ugovora, Kupac kao potrošač može:

 • raskinuti ugovor, bez ostavljanja primerenog roka za izvršenje usluge;
 • zahtevati naknadu štete.

Ako Trgovac, odnosno Pružalac usluga kasni sa izvršenjem Usluge u odnosu na ugovoreni rok koji nije bitan element ugovora, Kupac kao potrošač koji nema interes za izvršenje usluge posle proteka ugovorenog roka može:

 • raskinuti ugovor, bez ostavljanja primerenog roka za izvršenje usluge;
 • zahtevati naknadu štete.

Kupac kao potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost usluge neznatna.

 

V Pravo Kupca na odustanak od Ugovora.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, a s obzirom da se Usluge prodaju na daljinu, Kupac ima pravo da odustane od Ugovora u roku od 14 dana od trenutka njegovog zaključenja. Momentom zaključenja Ugovora smatra se momenat kada je izvršena naplata Usluga, s obzirom da od tog momenta Kupac stiče pravo na korišćenje Usluga. Pravo na odustanak od Ugovora, Kupac ostvaruje dostavljanjem Trgovcu popunjenog Obrasca za odustanak koji se može preuzeti OVDE . Obrazac se Trgovcu može dostaviti putem emaila info@nonstopfitness.rs.

U slučaju da se Kupac koristi pravom na odustanak od Ugovora nakon započinjanja korišćenja Usluga, Trgovac je ovlašćen da Kupcu naplati, a Kupac je dužan da Trgovcu plati iznos koji je srazmeran izvršenim Uslugama do momenta kada je Kupac obavestio Trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od Ugovora, u skladu sa članom 35 stav 6 Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac nema pravo na odustanak od Ugovora nakon što je Usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje Usluge započelo nako izričite prethodne saglasnosti Kupca i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od Ugovora kada Trgovac u potpunosti izvrši Ugovor.

Ukoliko Kupac kupi paket Usluga koji podrazumeva i pružanje Usluga u vidu isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa, već putem Non Stop Fitness aplikacije, Kupac se prihvatanjem ovih Uslova izričito saglašava i potvrđuje da zna da momentum započinjanja izvršenja Ugovora, odnosno otpočinjanja korišćenja Usluga gubi pravo na raskid Ugovora zaključenog na daljinu, a u skladu sa članom 37 stav 1 tačka 13) Zakona o zaštiti potrošača.

 

VI Opšti uslovi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka Kupaca.

 1. Privatnost i poverenje Kupaca su veoma važni za New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar kao Rukovaoca Vaših ličnih podataka. Ovo se odražava na način na koji mi kao Trgovac prikupljamo i obrađuje podatke Kupaca. Kupac se savetuje da u potpunosti pročita odredbe ovih Opštih uslova kako bi doneo odluku koje podatke žele da podele sa Trgovcem. Prilikom kupovine Usluga posredstvom sajta nonstopfitness.rs Trgovac će prikupljati od Kupaca određene lične podatke, a u cilju izvršavanja obaveza koje iz takvog ugovora proističu. Sve aktivnosti Trgovca u pogledu prikupljanja i obrade ličnih podataka Kupca biće obavljane u skladu sa Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti RS i drugim važećim propisima.Sakupljeni podaci će se koristiti isključivo prilikom pružanja usluga, za naše marketinške aktivnosti i radi analize naših prodajnih aktivnosti, a kako bismo Vam na najbolji mogući način predstavili našu ponudu NON STOP FITNESS usluga. Marketinški alati koje Trgovac kao rukovalac Vaših ličnih podataka koristi, mogu biti e-mail, sms, mms ili štampani materijal. Trgovac kao rukovalac Vaših ličnih podataka podleže odgovornosti ukoliko bude vršio obradu Vaših ličnih podataka na način koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Imate pravo da u skladu sa članom 26. Zakona od rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona. Takođe, imate pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.
 2. Pravila o zaštiti privatnosti. Trgovac poštuje Vašu privatnost i obavezuje se da zaštiti privatnost i poverljivost ličnih podataka osoba koje se registruju ili na drugi način povežu sa Trgovcem.
 3. a)Vrste ličnih podataka koje prikupljamo i način njihove upotrebe.Kako bismo Vam omogućili potpunu informisanost u vezi sa aktuelnim uslugama i ponudama NON STOP FITNESS usluga, uz Vašu izričitu saglasnost koju ovim putem dajete prikupljamo sledeće podatke o Vama: Vaše ime, prezime, pol, adresu e-pošte, telefonski broj, broj lične karte i podatke o Vašoj adresi. Vaše pružanje podataka se zasniva na potpuno dobrovoljnoj osnovi, odnosno Vi slobodno odlučujete da li ćete nam dostaviti Vaše podatke i koji će to podaci biti. U slučaju da ne želite da nam dostavite neki od podataka koji je neophodan za pružanje usluga, odnonsno zaključenje Ugovora (npr. ime i prezime), zadržavamo pravo da odbijemo da Vam pružimo usluge. U svakom trenutku možete tražiti da Vaše podatke ne koristimo za sprovođenje marketinških aktivnosti, odnosno radi analize naših prodajnih aktivnosti i to neće uticati na opstanak našeg ugovornog odnosa. Podaci kojima se možete identifikovati neće se koristiti ni za kakve druge namene osim za one za koje ste dali izričitu saglasnost.
 4. b) Treće strane.Trgovac neće prodavati, distribuirati, izdavati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim Vaše lične podatke bilo kome bez vaše izričite dozvole, osim (i) ako ste to dozvolili u skladu s ovim Opštim uslovima kako bi dobili pristup željenim uslugama i (ii) ukoliko smo na to obavezani zakonskm propisima ili odlukama nadležnih organa. Kupac ovim putem daje izričitu saglasnost da Trgovac njegove lične podatke neophodne za identifikaciju (ime, prezime, pol, broj lične karte, email adresa, broj telefona) može dostaviti Pružaocu usluga, a u cilju izvršavanja ugovora, odnosno pružanja Usluga koje je Kupac kupio. Trgovac će obezbediti da Pružalac usluga vrati, odnosno uništi sve lične podatke Kupca koji su mu dostavljeni, odmah po okončanju pružanja Usluga u skladu sa Ugovorom. S vremena na vreme možda ćemo angažovati druga pravna i fizička lica za obavljanje određenih funkcija u naše ime (npr. angažovanje spoljnih saradnika za prenos e-mailova). Oni će u tom slučaju imati pristup Vašim ličnim podacima u ograničenom obimu (na primer samo adresa e-maila) i isključivo kako bi mogli obavljati poslove za koje smo ih angažovali i koji su u skladu sa Vašim pristankom za obradu Vaših ličnih podataka, no ne smeju ih koristiti ni u koju drugu svrhu. U gore navedenim slučajevima, s pružaocima usluga uvek sklapamo ugovore o čuvanju tajnosti podataka kako bismo osigurali da Vaši podaci ostaju sigurni i da se s njima ispravno postupa. Vaši lični podaci neće se iznositi van Republike Srbije, osim u slučaju da su se za tu svrhu preduzeli razumni i potrebni koraci očuvanja potrebnog stepena zaštite Vaših ličnih podataka, u skladu sa Zakonom.
 5. c)Ažuriranje Vaših ličnih podataka.Trgovcu kao Rukovaocu će biti potrebna Vaša pomoć kako bi se osiguralo da su Vaši lični podaci koje ste nam dostavili ispravni i ažurni. Ukoliko želite izmeniti ili ažurirati Vaše lične podatke ili ukoliko želite da izbrišemo Vaše podatke iz naše baze, to možete učiniti pisanim putem na adresu Rudnička broj 1, Beograd ili dolaskom u neku od teretana Pružaoca usluga čije lokacije se nalaze istaknute na našem sajtu nonstopfitness.rs. Na Vaš zahtev, mi ćemo iz naše baze podataka ukloniti sve Vaše lične podatke koje ste nam dostavili i smatraćemo da ste time jednostrano raskinuli zaključeni Ugovor sa nama, te nećemo biti u obavezi da Vam vratimo do tada uplaćeni iznos članarine. Nakon što primimo Vaš zahtev za brisanjem ličnih podataka, nećemo više čuvati ni jedan Vaš lični podatak, osim ako je drugačije određeno propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. Vaše podatke ćemo čuvati dok sa nama budete bili u ugovornom odnosu, odnosno dok budete koristili naše usluge. Automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, može se primeniti prema Vama samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i na način iz člana 38. Zakona, kao i u skladu sa svrhom Zakona i njegovim zaštitnim odredbama koje se odnose na ličnosti čiji se podaci štite.
 6. d)Vaši lični podaci čuvaju se u lozinkama zaštićenoj bazi podataka i u posebno obezbeđenim ormarima. Trgovac kao Rukovalac Vašim podacima će preduzeti sve mere predostrožnosti (do razumne granice) kako bi se osigurala sigurnost Vaših podataka. Iako ulažemo napore u zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo Vam bezuslovno garantovati sigurnost podataka koje nam dostavljate, pa to činite na vlastiti rizik.
 7. Objavljivanje izmena Opštih uslova.Sve izmene ovih Opštih uslova Trgovac će blagovremeno istaći u svim svojim teretanama i/ili Vam dostaviti na Vašu e-mail adresu, a pre stupanja na snagu tih izmena. Kao i obično, ako se ne slažete s izmenama Opštih uslova, uvek imate opciju da zahtevate brisanje Vaših ličnih podataka iz naše baze.
 8. Način na koji nas možete kontaktirati.Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili zahteve u vezi Vaših ličnih podataka koje ste nam učinili dostupnim ili bilo koja druga pitanja o NON STOP FITNESS uslugma i aktuelnim ponudama možete nas kontaktirati na neki od sledećih načina:

-lično u teretanama Pružaoca usluga;

-poštom na adresu sedišta Trgovca, Rudnička broj 1, Beograd;

-putem maila info@nonstopfitness.rs.

VII Na sve što nije definisano ovim Opštim uslovima, primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije i drugi propisi važeći u Republici Srbiji.

Sve sporove u vezi sa ugovornim odnosom između Trgovca i Kupca, Trgovac i Kupac će nastojati da reše sporazumno. U slučaju da sporazumno rešenje spornog pitanja ne bude bilo moguće, za njegovo rešavanje nadležan će biti stvarno nadležan sud na teritoriji grada Beograda.

Ovi Opšti uslovi poslovanja privrednog društva New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar doneti su i objavljeni na internet stranici nonstopfitness.rs dana 23.8.2023. godine, a stupaju na snagu i primenjuju se počev od osmog dana od dana objavljivanja. Stupanjem na snagu ovih Opštih uslova poslovanja, prestaju da važe prethodni Opšti uslovi poslovanja od dana 28.1.2021. godine.

 

Non Stop Fitness aplikacija

Jednostavno, brzo i besplatno!
Čekiraj se, rezerviši trening, proveri raspored i budi uvek u toku!

Non Stop Fitness aplikacija.

Jednostavno, brzo i besplatno!
Čekiraj se, rezerviši trening, proveri raspored i budi uvek u toku!