Često postavljana pitanja o obnavljajućim članarinama

Šta je obnavljajuća članarina?

Obnavljajuća članarina je vrsta članarine gde se plaćanje automatski vrši svakog meseca putem tvoje kartice. Sredstva se skidaju sa tvog računa i članarina se automatski produžava svakog meseca. Od standardne članarine se razlikuje po plaćanju, jer si kod ove vrste članarine oslobođen/a svake brige o plaćanju i razmišljanja do kada važi članarina – sve je automatizovano.

Koje su prednosti obnavljajuće članarine?

Uz obnavljajuću članarinu ostvaruješ popuste koji važe sve dok ne otkažeš članarinu. Pored toga, ne moraš da razmišljaš kada ti ističe članarina jer se ona automatski obnavlja svakog meseca.

Da li mogu da pauziram/zamrznem obnavljajuću članarinu?

Moguće je pauzirati višemesečne članarine koje su plaćene u celosti na 15 i 30 dana. Obnavljajuću članarinu u paketu od 3 meseca možeš pauzirati na 15 dana, a obnavljajuće članarine u paketima od 6 i 12 meseci možeš zamrznuti na 30 dana.

Obnavljajuće članarine na mesečnom nivou (1 mesec) nije moguće zamrznuti.

Šta je uključeno u cenu članarine?

U članarinu je uključen neograničen broj dolazaka tokom perioda članstva, pristup svim lokacijama Non Stop Fitness-a, pristup svim grupnim treninzima, besplatan startni plan za nove članove, korišćenje kardio zone, kao i korišćenje odvojene ženske zone.

Da li moram da platim sve odmah?

Pakete od 3, 6, i 12 meseci možeš platiti na dva načina. Postoji mogućnost plaćanja u celosti pune cene paketa sa uračunatim popustom ili umesto toga plaćanje na mesečnom nivou u delovima sa popustom. Nakon isteka paketa sa obnavljajućim plaćanjem zadržavaš ostvaren popust.

Koliko dugo važi popust za obnavljajuću članarinu?

Popust koji ostvariš prilikom kupovine obnavljajuće članarine važi sve dok ne otkažeš članarinu.

Da li mogu otkazati obnavljajuću članarinu?

Obnavljajuća članarina za 1 mesec se može otkazati bilo kada sa dejstvom od prvog sledećeg meseca. Obnavljajuće članarine u paketima od 3, 6, i 12 meseci se mogu otkazati sa dejstvom tek nakon isteka tog perioda. Otkazivanjem članarine, nakon isteka tekućeg perioda članstva više se neće vršiti naplata.

Kako da promenim karticu preko koje vršim obnavljajuće plaćanje?

Uloguj se na korisničku zonu (to možeš uraditi OVDE ili na NSF aplikaciji). Za logovanje koristi iste podatke kao i kada se prijavljuješ u aplikaciji. U sekciji “Moje članarine”, videćeš dugme za promenu kartice. Pritisni dugme i unesi podatke druge kartice.

Koje su cene za obnavljajuće članarine?

Cene za obnavljajuće članarine možete pogledati OVDE

Imam studentsku obnavljajuću članarinu. Šta kada diplomiram?

Sve dok si član plaćaš istu cenu. Ukoliko otkažeš članarinu nakon što diplomiraš i odlučiš da ponovo počneš da treniraš u NSF-u, plaćaćeš standardnu cenu članarina.

Koja je razlika između dnevne i standardne obnavljajuće članarine?

Standardna članarina je all-inclusive, dok ti Dnevna članarina daje pristup fitness centrima radnim danima (od ponedeljka do petka) i to u periodu od 06 do 16h.

Da li mogu da plaćam obnavljajuću članarinu DINA platnom karticom?

Plaćanje Dina karticom je moguće. Potrebno je da prethodno proveriš sa svojom matičnom bankom da li je moguće online plaćanje tvojom Dina karticom.

Ako imam obnavljajuću članarinu od mesec dana, kako da promenim na paket od 3 meseca po isteku ove?

Otkaži članarinu koju imaš, da se ne bi naplatila za sledeći mesec. Svakako će biti aktivna do kraja meseca jer je naplaćena. Drugi korak je kupovina paketa od 3 meseca. Pri kupovini izaberi datum kada želiš da paket postane aktivan (potrebno je da taj datum bude nakon datuma isteka trenutne članarine).

Kako funkcioniše plaćanje obnavljajuće članarine?

Naplata za prvi mesec će se izvršiti odmah, a svaka sledeća naplata će se izvršiti istog datuma, narednog meseca. Jedini izuzetak je kada datum početka članarine nije na taj dan inicijalne naplate. U tom slučaju će se naredne naplate vršiti nakon isteka prvog meseca trajanja članarine, i to istog datuma kada počinje sledeći obračunski period. Ukoliko nemaš dovoljno sredstava na računu, aplikacija će pokušati da naplati članarinu narednih 5 dana.

Ako platim dva od tri meseca obnavljajuće članarine u paketu od 3 meseca, da li mogu kasnije da produžim članarinu?

Aplikacije će od tebe zahtevati da prvo platiš treći mesec pre nego što produžiš članarinu.

What is recurring membership?

Recurring membership is a type of membership where payments are automatically performed every month by chagrining your credit card. After that, your membership is extended automatically. This is the main difference between this membership and standard membership, as here you don’t need to worry about payments and validity of your membership – the whole process is automatized.

What are the advantages of recurring membership?

Recurring membership differs from standard (offline) membership in a few things. Most importantly, the price is different. Recurring membership is cheaper and the DISCOUNT that you get at the beginning IS VALID until you cancel your membership. Besides that, you don’t need to worry when your membership will expire, you don’t need to make payments at the reception, or worry about whether you have cash with you – the whole process is AUTOMATIZED. You don’t need to wait at the reception, all can be done online.

Can I pause/freeze recurring membership?

Recurring membership in packages of 3 months can be paused for 15 days. Recurring membership in packages of 6 and 12 months you can pause for 30 days. Recurring membership with monthly intervals is not eligible for pause.

What is included in the membership price?

Your membership includes unlimited comings to the gym during your membership period, access to all locations, access to all group classes, free starting plan for new members, access to cardio zone, as well as usage of girl’s gym.

Do I have to pay everything right now?

Packages of 3, 6, and 12 months can be paid in two ways. The first way is a one-off payment with a calculated discount, and the second way is in monthly instalments with stated discount. After your recurring payment package elapses you WILL RETAIN THE DISCOUNT that you had.

Is the discount on recurring membership valid only in the first month, or during the whole course of membership?

The discount that you receive the first time that you buy recurring membership shall be valid as long as you are a member of Non Stop Fitness, i.e. until you cancel your membership.

Can I cancel recurring membership?

Recurring membership with monthly intervals can be canceled at any moment with effect starting from next month. Recurring membership in packages of 3, 6, and 12 months can be canceled with effect after the expiry of the contracted period. After cancelation of your membership, payments will no longer be initiated.

How do I change credit card through which recurring membership payments are done?

You need to log in to your user account (you can to that HERE). For login, you use the same data as when you log in to the app. After you’re logged in, go to the section “My Membership” and there you shall see a button for changing the credit card. Press the button and insert new credit card data.

What are the prices for recurring membership?

You can check the prices of recurring membership HERE.

I have a STUDENT RECURRING membership. What will happen when I graduate?

You will continue to pay the same price as long as you’re a member and as long as you don’t cancel your membership. If you cancel your membership after you graduate and after that you decide to start training with us again, you shall pay standard membership price.

What is the difference between daily and standard recurring membership?

Standard membership is all-inclusive, while daily membership allows you access to fitness centers only in intervals from Monday-Friday, from 06 to 16h.

Can I pay recurring membership by DINA credit card?

Yes, you can. But it is necessary to activate your DINA card for online payments with your Bank.

If I have recurring membership for one month period, how do I switch it to a package of 3 months?

Cancel your current recurring membership, so it is not charged for the next month. Your current membership shall still be active by the end of the month as you have paid for it. Second step is to buy membership package of 3 months. When buying, chose the date on which you want the package to become active (it is necessary that this date comes after expiry of your current membership).

How does payment of recurring membership work?

Payment for the first month shall be done immediately and following payments shall be done on the same date of the following months. Only exception is in the case when you choose that date of commencement of your membership is not the date of initial billing. In that case, next payments shall be initiated after the expiry of your first month of membership, on the date when new membership period begins. If you don’t have enough funds on your account, the app shall try to collect membership for the following 5 days period.

If I pay two out of three months of recurring membership in a package of 3 months, am I eligible for extending my membership?

Before allowing you to extend your membership, the app shall ask you to first make payment for the third month.

Non Stop Fitness aplikacija

Jednostavno, brzo i besplatno!
Čekiraj se, rezerviši trening, proveri raspored i budi uvek u toku!