PRAVILA O USLOVIMA I NAČINU ODRŽAVANJA DOGAĐAJA

Non Stop Fitness challenge powered by HALKBANK & Amazfit


NON STOP FITNESS DOO BEOGRAD-VRAČAR, privredno društvo sa registrovanim sedištem u Beogradu, na adresi u ulici Rudnička broj 1, matični broj: 21106364, PIB: 108988929 (u daljem tekstu: Organizator) u saradnji sa HALKBANK akcionarsko društvo Beograd, sa registrovanim sedištem u Beogradu, na adresi u ulici Milutina Milankovića broj 9E, matični broj: 07601093, PIB: 100895809 (u daljem tekstu: Sponzor), ovim putem definiše Pravila događaja “Non Stop Fitness challenge powered by HALKBANK & Amazfit”  (u daljem tekstu i kao: Pravila).

Prijavnom na navedeni Izazov, Učesnici potvrđuju da su upoznati sa ovim Pravilima i da ista u celini prihvataju.

Događaj “Non Stop Fitness challenge powered by HALKBANK & Amazfit” (u dosadašnjem i daljem tekstu: Izazov) se organizuje pod sledećim uslovima:

 

I OPŠTI PODACI O DOGAĐAJU

Vreme održavanja. Izazov će se održati 25.5.2024. godine sa početkom u 12 časova.

Mesto održavanja. Izazov će se održati u objektu Organizatora, u Beogradu, na adresi u ulici Višnjička broj 84, tržni centar BIG Fashion.

Cilj Izazova. Cilj Izazova je promocija zdravog načina života i fizičke aktivnosti.

Pravo na učestvovanje. Pravo da učestvuju u događaju imaju isključivo punoletni članovi Organizatora koji imaju aktivnu (važeću) članarinu u bilo kom Non Stop Fitness centru kako na dan prijavljivanja, tako i na dan učestvovanja u Izazovu (u daljem tekstu: Učesnici). 

 

II NAČIN PRIJAVE I USLOVI UČESTVOVANJA

Svi zainteresovani članovi koji prema odredbama ovih Pravila ostvaruju pravo na učestvovanje u Izazovu mogu se za ovaj Izazov prijaviti online, popunjavanjem prijavnog formulara putem linka: https://nonstopfitness.rs/prijava-nsf-challenge-powered-by-HALKBANK-and-amazfit/  koji će biti dostupan na internet strani Organizatora.

U prijavnom formularu članovi dostavljaju sledeće podatke: ime i prezime, e-mail i lokaciju na kojoj najčešće treniraju. 

Pravo na učestvovanje u Izazovu imaju svi članovi koji se prijave zaključno sa 24.05.2024. godine. 

Pravo na učestvovanje nemaju lica zaposlena kod Organizatora. 

 

III KONCEPT DOGAĐAJA

Izazov se sastoji od 5 (slovima: pet) stanica koje će biti postavljene unutar mesta održavanja Izazova. Na svakoj od stanica će učesnici redosledom koji je naveden biti suočeni sa sledećim izazovima: 

  1. Čučanj skok – uraditi maksimalan broj ponavljanja za 1 minut;
  2. Trbušnjaci – uraditi maksimalan broj ponavljanja za 1 minut; 
  3. Burpee – uraditi maksimalan broj ponavljanja za 1 minut;
  4. Balans na polulopti – balansirati na polulopti, na jednoj nozi, 1 minut. Nakon 10 sekundi ruke se spuštaju pored tela;
  5. Bočni plank sa podignutom nogom i rukom- do otkaza.

(u daljem tekstu označeni i kao: vežbe)

Pravilno izvođenje vežbi učesnika kontrolišu Volonteri kontrolori koji će dežurati na svakoj od postavljenih stanica. Osim provere pravilnosti izvođenja vežbi, Volonteri kontrolori će vršiti potrebna merenja (vreme, broj ponavljanja i sl.). Broj angažovanih Volontera kontrolora zavisiće od broja prijavljenih Učesnika. 

Organizator zadržava pravo da, bez prethodnog obaveštenja, izmeni koncept Izazova sve do njegovog početka, i to u pogledu broja stanica, vežbi koje će učenisnici biti u obavezi da urade, njihovog redosleda i sl.

Organizator zadržava pravo da tokom trajanja izazova isključi Učesnike koji ne poštuju odredbe ovog Pravilnika, kao i usmene instrukcije date neposredno pre održavanja Izazova. 

 

IV ODREĐIVANJE DOBITNIKA I NAGRADE

Po okončanju Izazova Organizator će na osnovu merenja koja su sproveli Volonteri kontrolori sačiniti tabelu rezultata svih učesnika. Pravo na nagradu ostvaruje prvih pet učesnika sa najboljim ukupno ostvarenim rezultatom (u daljem tekstu i kao: Pobednici).

Osnovna nagrada na koju pobednici ostvaruju pravo je: Amazefit Balance sat (u daljem tekstu i kao: Osnovna nagrada).

Učesnicima koji ostvare pravo na osnovne nagrade koje je obezbedio Sponzor događaja, iste će biti uručene po završetku događaja. Nagrade će učesnicima biti uručene lično, neposredno nakon objavljivanja rezultata. 

Ukoliko prilikom uručenja ne bude prisustvao Učesnik koji je ostvario pravo na nagradu, on ovo pravo gubi i na njegovo mesto stupa prvi sledeći Učesnik sa najboljim ukupno ostvarenim rezultatom. 

Prvih pet takmičara sa najbolje ostvarenim rezultatom na događaju imaju mogućnost da, osim Amazfit sata, dodatno osvoje i novčana sredstva, odnosno uplatu na novootvoreni tekući račun u iznosu do 10.000,00 dinara (slovima: deset hiljada dinara).

Uslovi za osvajanje novčane nagrade je da pobednici, u roku od jednog meseca od dana održavanja događaja:

  • otvore Gold paket tekućeg računa u HALKBANK ad Beograd za koji će imati pogodnost – 6 meseci bez naknade održavanja računa;
  • dodaju karticu u Zepp Pay wallet, čime ostvaruju pravo na prvu uplatu u iznosu od 5.000,00 dinara (slovima: pet hiljada dinara);                                                       
  • koristeći Zepp Pay za plaćanja roba i usluga (ne za podizanje gotovine i transakcije koje se kvalifikuju kao podizanje gotovine), potroše minimum prvobitno uplaćeni iznos od 5.000,00 dinara, u jednoj ili više transakcija, čime ostvaruju pravo na uplatu drugih 5.000,00 dinara (slovima: pet hiljada dinara).

Prilikom otvranja Gold paketa tekućeg računa korisnik dobija Mastercard Gold debitnu platnu karticu, koja mora da bude dodata u Zepp Pay wallet najkasnije do 17.6.2024. godine do 23:59h, a transakcije plaćanja biće uzete u obzir zaključno sa 25.6.2024. godine u 23:59h. Uplata prvog iznosa od 5.000,00 dinara (slovima: pet hiljada dinara) biće izvršena najkasnije pet radnih dana nakon ispunjenja uslova. Uplata drugog iznosa od 5.000,00 dinara (slovima: pet hiljada dinara) biće izvršena najkasnije do 15.7.2024. godine.

 

V ODGOVORNOST ORGANIZATORA I OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

Organizator i Sponzor prema Učesnicima ne snose bilo kakvu odgovornost, niti preuzimaju bilo kakve obaveze, osim onih izričito ovde navedenih.

Učesnici su prilikom prijavljivanja na izazov upoznati da Organizator i Sponzor ne odgovaraju za slučaj povrede i/ ili nastupanja drugih bolesti koje mogu imati negativne posledice tokom trajanja Izazova, kao i za slučaj težeg narušenja zdravlja koje za posledicu može imati fatalan ishod. Takođe, Učesnici se prijavljuju isključivo na svoju odgovornost i saglasni su da neće učestvovati u Izazovu u slučaju pogoršanog zdravstvenog stanja i postojanja prethodnih povreda. 

Podaci prikupljeni tokom Izazova i u svrhu realizacije Izazova će se koristiti isključivo u svrhu sprovođenja Izazova. U pogledu zaštite podataka o ličnosti Učešnika Izazova, primenjuju se odredbe Politike privatnosti Organizatora sa kojom su Učesnici upoznati prilikom zaključivanja članskog Ugovora i koja je javno dostupna na internet stranici Organizatora.

 

VI STUPANJE NA SNAGU

Ova Pravila stupaju na snagu i primenjuju se od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Organizatora. 

U Beogradu, dana 14.05.2024. godine